สถิติ

จำนวนผู้ร่วมลุ้นของหรู
May
1
R01
2063
May
2
R02
646
May
3
R03
640
May
4
R04
2532
May
5
R05
2502
May
6
R06
895
May
7
R07
2177
May
8
R08
996
May
9
R09
2721
Hot
May
10
R10
751
May
11
R11
696
May
12
R12
3751
Hot
May
13
R13
982
May
14
R14
1343
May
15
R15
565
May
16
R16
295
น่าลุ้น
May
17
R17
712
May
18
R18
470
น่าลุ้น
May
19
R19
913
May
20
R20
558
น่าลุ้น
May
21
R21
775
May
22
R22
578
May
23
R23
1179
May
24
R24
1535
May
25
R25
7149
Hot
May
26
R26
1402
May
27
R27
1697
May
28
R28
571
May
29
R29
5392
Hot
May
30
R30
3280
Hot
May
31
R31
1097